Logo
Tal og fakta om arbejdsmiljøet

Metode

Data i Arbejdsmiljø i Danmark stammer fra undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark, som er en spørgeskema-baseret undersøgelse. Fra 2012 og frem til 2020 vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede lønmodtagere i Danmark. Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø og deres helbred.

Formål

Formålet med databasen Arbejdsmiljø i Danmark er:

  • at beskrive forekomst og fordeling af forskellige indikatorer for arbejdsmiljø, både fysiske og psykiske
  • at beskrive udviklingen i forskellige indikatorer for arbejdsmiljø, både fysiske og psykiske
  • at stille data vedrørende arbejdsmiljøet i Danmark til rådighed for alle med interesse i arbejdsmiljø

Population

Potentielle deltagere i Arbejdsmiljø og Helbred er beskæftigede lønmodtagere i alderen 18-64 år, som er bosiddende i Danmark.

Stikprøverne har gennem årene haft følgende størrelser:

  • 2012: 50.806 personer
  • 2014: 50.875 personer
  • 2016: 65.741 personer

Kontaktprocedure

I foråret 2012, 2014 og 2016 har de tilfældigt udvalgte beskæftigede lønmodtagere modtaget et brev med en opfordring om at deltage i undersøgelserne.

I brevet var et link til et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet indeholdt 164 spørgsmål om arbejdsmiljø og helbred samt nogle få spørgsmål om livsstil og vaner. De, der ikke reagerede på første henvendelse, fik senere en ny skriftlig henvendelse. Hvis de stadig ikke reagerede, blev de forsøgt kontaktet telefonisk af et analysebureau, der opfordrede til deltagelse og tilbød at sende nyt spørgeskema. I 2016 blev der undervejs sendt rykkere via SMS. Slutteligt blev der i alle tre år sendt et papir-spørgeskema med frankeret svarkuvert.

Deltagelse

Hvert år har mere end 50 % af de inviterede valgt at deltage i undersøgelsen og besvare spørgeskemaet. Det betragtes som tilfredsstillende. Svarprocenterne var gennem årene:

  • 2012: 51,5 %
  • 2014: 57,3 %
  • 2016: 52,9 %

Vægtning

I Arbejdsmiljø i Danmark er resultaterne baseret på vægtede tal, og der er appliceret to forskellige vægte. Dels en designvægt, der tager højde for sandsynligheden for at blive udtrukket til at deltage i undersøgelsen samt sandsynligheden for at besvare spørgeskemaet i undersøgelsens forskellige stikprøver; dels en kalibreringsvægt, der tager højde for, at der ofte er forskelle i køn, alder og job på personer, der besvarer spørgeskemaundersøgelser sammenlignet med dem, der ikke gør. Designvægten er et mål for, hvor mange personer en given udtrukket person repræsenterer i baggrundsbefolkningen, mens kalibreringsvægten har til formål at rette op på en eventuel skæv fordeling af køn-, alders- og jobgrupper blandt undersøgelsens deltagere i forhold til baggrundspopulationen.

Bemærkninger

Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark er et såkaldt tværsnitsstudie, hvor deltagerne er blevet spurgt til forskellige aspekter af deres arbejdsmiljø på ét bestemt tidspunkt. Denne studietype anvendes ofte til monitorering af forekomsten over tid. Da alle aspekter af arbejdsmiljø måles på ét og samme tidspunkt, er det ikke muligt at konkludere noget om årsag og virkning (dvs. hvad der eventuelt forårsagede en udvikling).

Ikke-overlappende konfidensintervaller betyder, at der er statistisk signifikant forskel mellem to estimater på 5 % niveau, eller at man med tilstrækkelig sikkerhed kan sige at den ændring der er målt i undersøgelsen, ikke er fundet ved tilfældighed. Konfidensintervallerne er beregnet med standardmetoder, og skal tolkes med forbehold, da antallet af observationer er stort og let forårsager signifikans, og dels fordi de nævnte standardmetoder til beregning af variation i tværsnitsundersøgelser sandsynligvis ikke inkluderer tilstrækkelig tilfældig variation.

Vær endvidere opmærksom på at der i enkelte tilfælde ’mangler’ tal. Det skyldes, at der har været for få observationer i en gruppe til at data kan præsenteres. Dette er af hensyn til persondatabeskyttelse.