Logo
Tal og fakta om arbejdsmiljøet

Metode

Data i ’Tal og fakta om arbejdsmiljøet’ stammer fra undersøgelsen ’Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark’, som er en spørgeskemabaseret undersøgelse, der handler om arbejdsmiljøet i Danmark. Fra 2012 og frem til 2020 vil Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø hvert andet år stille de samme spørgsmål til beskæftigede lønmodtagere i Danmark. Resultaterne viser, hvordan de beskæftigede selv vurderer deres fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt deres helbred og arbejdsevne.

Formål

Formålet med databasen ’Tal og fakta om arbejdsmiljøet’ er:

 • at beskrive forekomst og fordeling af forskellige indikatorer for arbejdsmiljø, både fysiske og psykiske
 • at beskrive udviklingen i forskellige indikatorer for arbejdsmiljø, både fysiske og psykiske
 • at stille data vedrørende arbejdsmiljøet i Danmark til rådighed for alle med interesse i arbejdsmiljø

Population

Potentielle deltagere i Arbejdsmiljø og Helbred er beskæftigede lønmodtagere i alderen 18-64 år, som er bosiddende i Danmark. I 2018 var aldersgrænsen 69 år, men kun de 18-64-årige er med i ’Tal og fakta om arbejdsmiljøet’.

Stikprøverne har gennem årene haft følgende størrelser:

 • 2012: 50.806 personer
 • 2014: 50.875 personer
 • 2016: 65.741 personer
 • 2018: 65.000 personer

Kontaktprocedure

I foråret 2012, 2014 og 2016 modtog de tilfældigt udvalgte lønmodtagere et brev med en opfordring om at deltage i undersøgelserne. I december 2017 blev brevet sendt via e-boks.

I brevet var et link til et elektronisk spørgeskema. Spørgeskemaet indeholdt 164 spørgsmål om fysisk og psykisk arbejdsmiljø samt helbred og arbejdsevne. De, der ikke reagerede, modtog én eller flere rykkere, og slutteligt blev der sendt et papir-spørgeskema med frankeret svarkuvert.

Deltagelse

Hvert år deltog mere end 50 % af de inviterede ved at besvare spørgeskemaet. Dette betragtes som tilfredsstillende. Svarprocenterne var:

 • 2012: 51,5 %
 • 2014: 57,3 %
 • 2016: 52,9 %
 • 2018: 60,2 %

Statistik

Resultaterne er vist som gennemsnitlige scorer eller andele (i %) af lønmodtagere, der er udsat for en given arbejdsmiljøfaktor. Resultaterne er fordelt på køn- og aldersgrupper, jobgrupper, brancher, sektorer, regioner og år. En beskrivelse af grupperne kan findes her.

For alle arbejdsmiljøindikatorer er der beregnet konfidensintervaller med standardmetoder. Ikke-overlappende konfidensintervaller betyder, at der er statistisk signifikant forskel mellem to estimater på 5 % niveau, eller at man med tilstrækkelig sikkerhed kan sige, at den ændring der er målt i undersøgelsen, ikke er fundet ved tilfældighed. Konfidensintervallerne skal anvendes med forbehold, da antallet af observationer i undersøgelsen er stort og let forårsager signifikans. Vær endvidere opmærksom på at der i enkelte tilfælde ’mangler’ tal. Det skyldes, at der har været for få observationer i en gruppe, til at data kan præsenteres. Dette er af hensyn til persondatabeskyttelse.

Vægtning

I ’Tal for fakta om arbejdsmiljøet’ er resultaterne baseret på vægtede tal, der dels tager højde for sandsynligheden for at blive udtrukket til at deltage i undersøgelsen, og dels tager højde for, at der kan være forskelle i køn, alder og job på personer, der har besvaret spørgeskemaundersøgelsen sammenlignet med dem, der ikke har.

Bemærkninger

Alle tal i ’Tal og fakta om arbejdsmiljøet’ er såkaldte ’tværsnitsdata’, hvor deltagerne er blevet spurgt til forskellige aspekter af deres arbejdsmiljø på ét bestemt tidspunkt. Denne studietype anvendes ofte til monitorering af fx arbejdsmiljøet over tid. Da alle aspekter af arbejdsmiljøet måles på ét og samme tidspunkt, er det ikke muligt at konkludere noget om årsag og virkning (dvs. hvad der eventuelt kom først og forårsagede en udvikling).